Užsisakyti

Privatumo politika

Privatumo politika

 

1. Bendrosios nuostatos

1.1.           Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB "KELIONIŲ VIEŠBUČIAI", į. k. 110591855, registruotos buveinės adresas: Slucko g. 8, Vilnius, tel nr. +370652102700 el. paštas: hotel@ecotel.lt (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų interneto svetainės http://ecotel.lt/ (toliau - Internetosvetainė), veikimo sąlygas.

1.2.           Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainių lankytojai, svetainėse teikiamų paslaugų naudotojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3.           Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4.           Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.           Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad mes tvarkytume juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2.           Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėse ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.3.           Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėse ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.4.           Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.5.           Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos žemiau aprašytos duomenų tvarkymo veiklos.

3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

3.1.        Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis.

3.2.           Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas (Jūsų sutikimas, duotas pateikiant savo asmens duomenis) ir b) punktas (tvarkymas siekiant imtis veiksmų prieš sudarant sutartį).

3.3.           Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie kandidatus gali būti tvarkoma, mes užtikriname, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Jūsų kaip kandidato(-ės) asmens duomenys.

4. Asmens duomenų tvarkymas paslaugų teikimo tikslais

4.1.           Mes teikiame apgyvendinimo ir kitas susijusias paslaugas ir dėl to turi naudoti Jūsų asmens duomenis šiais su paslaugų teikimu susijusiais tikslais:

4.1.1. Kredito kortelės autorizacijos ar viešbučio rezervacijos patvirtinimas apmokėjimo užtikrinimui. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);

4.1.2. Viešbučio svečių turto (transporto priemonių) apsauga ir stovėjimo vietų rezervavimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (sutikimas, išreikštas pateikiant duomenis) ir f) punktas (teisėtas interesas apsaugoti viešbučio svečių turtą);

4.1.3. Viešbučio svečio registracijos kortelių tvarkymas (ir archyvavimas). Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį) ir c) punktas (Viešbučiui kaip duomenų valdytojui taikomos teisinės prievolės vykdymas);

4.1.4. Klientų profilių administravimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);

4.1.5. Klientų naudojimosi sporto sale organizavimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);

4.1.6. Taksi iškvietimas viešbučio svečiams. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (sutikimas prašant klientui);

4.1.7. Lojalumo programos administravimas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a) punktas (sutikimas);

4.1.8. Restorano rezervacijų valdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);

4.1.9. Sutarčių dėl renginių organizavimo su klientais sudarymas ir vykdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį);

4.1.10. Bendradarbiavimo sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas. Teisinis asmens duomenų tvarkymo šiuo tikslu pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas (sutarties vykdymas arba būtini veiksmai prieš sudarant sutartį).

4.2.           Tuo atveju, kai Jūsų asmens duomenys mums yra reikalingi sutarties vykdymui arba mums taikomos teisinės prievolės vykdymui, asmens duomenų pateikimas yra būtinas, jų nepateikus mes negalėsime Jums teikti savo paslaugų.

4.3.           Aukščiau nurodytais tikslais tvarkomi tokie tiesiogiai iš klientų ar iš trečiųjų šalių –internetinio rezervavimo kanalų, naudojamų rezervacijai atlikti, kelionių agentų, darbdavių ar kitų asmenų, duomenų subjektui užsakančių Viešbučio teikiamas paslaugas gauti asmens duomenys (priklausomai nuo tikslo asmens duomenys tvarkomi skirtinga apimtimi):

4.3.1. Vardas;

4.3.2. Pavardė;

4.3.3. Gimimo data;

4.3.4. Paso numeris;

4.3.5. Transporto priemonės valstybinis numeris;

4.3.6. Banko kortelės tipas, numeris ir galiojimo data;

4.3.7. Gyvenamosios vietos adresas;

4.3.8. Pilietybė;

4.3.9. El. pašto adresas;

4.3.10. Telefono numeris;

4.3.11. Informacija apie apsilankymą (atvykimo ir išvykimo datos);

4.3.12. Kita konkrečioms paslaugoms suteikti reikalinga informacija.

4.4.           Prie šiais tikslais tvarkomų asmens duomenų gali būti sudaryta prieiga IT aptarnavimą atliekančioms įmonėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

4.5.           Lojalumo programos administravimo tikslu tvarkomi asmens duomenys perduodami InterContinental Hotels Group.

4.6.           Tam tikri klientų asmens duomenys (gyvenamoji valstybė, vizito priežastis) juos apibendrinus pateikiami kas ketvirtį Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, tokiu būdu vykdant Viešbučiui Oficialiosios statistikos įstatymo keliamą teisinę prievolę.

5. Asmens duomenų tvarkymas vaizdo stebėjimo tikslais

5.1.           Mes vykdome vaizdo stebėjimą viešbutyje ir teritorijoje aplink viešbutį (Šeimyniškių g. 1, Vilnius), Apie vaizdo stebėjimą Jums informacija bus pateikiama pranešimuose prieš patenkant į vaizdo stebėjimo lauką.

5.2.           Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f) punktas (teisėtas interesas užtikrinti Viešbutyje gyvenančių svečių ir Viešbučio darbuotojų saugumą, palaikyti Viešbutyje viešąją tvarką ir apsaugoti svečių bei Viešbučio turtą).

5.3.           Vaizdo duomenis tvarko Viešbučio pasamdytos apsaugos įmonės darbuotojai.

5.4.           Vaizdo duomenis galime pateikti ikiteisminio tyrimo įstaigai, prokurorui ar teismui dėl jų žinioje esančių administracinių, civilinių, baudžiamųjų bylų, kaip įrodymus ar kitais teisės aktų nustatytais atvejais.

6. Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimų valdymo tikslu

6.1.           Jei Jūs kaip mūsų sutartinis klientas delsite atsiskaityti už mūsų suteiktas paslaugas, mes galime būti priversti tvarkyti tokius iš Jūsų gautus asmens duomenis įsiskolinimų valdymo tikslu:

6.1.1. Vardas;

6.1.2. Pavardė;

6.1.3. Telefono numeris;

6.1.4. El. pašto adresas;

6.1.5. Kiti šiame kontekste būtini duomenys.

6.2.            Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas.

6.3.           Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes galime perduoti tretiesiems asmenims – teismams, antstoliams, o jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones ir teisininkus, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai.

7. Asmens duomenų tvarkymas buhalterinės apskaitos tikslu

7.1.           Tuo atveju, jei naudojatės mūsų paslaugomis, mes buhalterinės apskaitos tikslais tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

7.1.1. Vardas;

7.1.2. Pavardė;

7.1.3. Adresas;

7.1.4. El. pašto adresas;

7.1.5. Telefono numeris.

7.2.           Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties su Jumis kaip siuntėju vykdymas ir c) punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas.

7.3.           Jūsų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančias kaip duomenų tvarkytojai.

8. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

8.1.           Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

8.2.           Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

8.3.           Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1.

Kandidatų į darbo vietas atranka

Iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

2.

Buhalterinė apskaita

10 metų nuo buhalterinės apskaitos dokumento išrašymo

3.

Kredito kortelės autorizacijos ar viešbučio rezervacijos patvirtinimas apmokėjimo užtikrinimui

1 metus nuo duomenų gavimo

4.

Viešbučio svečių turto (transporto priemonių) apsauga ir stovėjimo vietų rezervavimas

Iki kliento išvykimo dienos

5.

Vaizdo stebėjimas

Iki 1 mėnesio

6.

Viešbučio svečio registracijos kortelių tvarkymas (ir archyvavimas)

5 metus nuo kliento išvykimo iš viešbučio dienos

7.

Klientų profilių administravimas

3 metus nuo paskutinio apsistojimo/rezervacijos

8.

Taksi iškvietimas viešbučio svečiams

Iki kliento išvykimo dienos

9.

Svečių įsiskolinimų valdymas

1 metus nuo įsiskolinimo padengimo dienos

10.

Sutarčių dėl renginių organizavimo su klientais sudarymas ir vykdymas

5 metai nuo dalykinių santykių pabaigos

11.

Bendradarbiavimo sutarčių su klientais sudarymas ir vykdymas

5 metai nuo dalykinių santykių pabaigos

8.4.           Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

8.5.           Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

9. Jūsų teisės

9.1.           Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

9.2.           Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

9.3.           Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu holiday-inn@ibc.lt, paštu siųsdami prašymą Šeimyniškių g. 1, Vilnius, arba tiesiogiai atvykę nurodytu adresu.

10. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

10.1.       Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu holiday-inn@ibc.lt.

10.2.       Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

11. Informacija apie naudojamus slapukus

11.1.       Jums lankantis Interneto svetainėse, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

11.2.        Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėse bei tobulinti pačias Interneto svetaines.

11.3.       Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėse, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

11.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad atitinkama mūsų svetainės galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėse ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių.

11.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

11.3.3. Funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų vartotojo vardas Jums prisijungus prie Esiunta svetainės. Šie slapukai gali būti naudojami Jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint užsakyti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis.

11.4.       Slapukų pagalba mes renkame Interneto svetainių lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – kompiuterio identifikatorius interneto protokolo tinkluose. Jis gali būti naudojamas renkant įvairią statistinę bei demografinę informaciją, skirtą Interneto svetainių administravimui ir tinklo sutrikimų diagnostikai, tačiau nėra naudojami siekiant nustatyti Jūsų tapatybę. Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

11.5.       Detali informacija apie naudojamus slapukus:

Slapukas

Aprašymas / Naudojimo tikslas

Sukūrimo mokentas

Galiojimo laikas

Naudoti duomenys

PHPSESSID

Norint palaikyti naudotojo sesiją, naudojamas standartinis slapukas. Reikalingas slapukų failas

Kai įvedate svetainę

Kol svetainės langas nebus uždarytas

Unikalus indentifikatrius

_ga

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės srautą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms generuoti ir svetainės tobulinimui.

Kai įvedate svetainę

2 metai

Unikalus indentifikatrius

_gat

Naudojamas naujoms sesijoms / apsilankymams nustatyti

Kai įvedate svetainę

1 minutė

Unikalus indentifikatrius

_gid

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės srautą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms generuoti ir svetainės tobulinimui.

Kai įvedate svetainę

24 valandos

Unikalus indentifikatrius

__cfduid

Slapuko failas skirtas papildomoms paslaugoms: „cloudflare“

Kai įvedate svetainę

1 mėnuo

Unikalus indentifikatrius

__utma

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės srautą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms generuoti ir svetainės tobulinimui.

Kai įvedate svetainę

2 metai

Unikalus indentifikatrius

__utmc

Šie slapukai naudojami statistinei informacijai apie svetainės srautą rinkti. Gauti duomenys naudojami ataskaitoms generuoti ir svetainės tobulinimui.

Kai įvedate svetainę

Kol svetainės langas nebus uždarytas

Unikalus indentifikatrius

11.6.       Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, šią informaciją turėtumėte rasti jos žinyno meniu. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainių funkcijų.

12. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

12.1.       Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:

12.1.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

12.1.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

12.1.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

12.1.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu prašymu.

12.2.       Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.

12.3.       Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis:

12.3.1. Socialiniame tinkle „Facebook“ Duomenų politika pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php.

12.4.       Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija. 

13. Baigiamosios nuostatos

13.1.        

13.2.       Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

13.3.       Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainių naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainėmis trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

13.4.       Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėse dienos.

13.5.       Jei naudositės Interneto svetainėmis ir mūsų paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate supažindinti su atliktais pakeitimais.